آشنایی با اصطلاحات بازرگانی رایج و مورد نیاز داخلی

واردات

خانه مقالات واردات

آشنایی با اصطلاحات بازرگانی رایج و مورد نیاز داخلی

زنجیره كارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای

2017-10-26 0

آخرین تغییرات اینكوترمز(Incoterms)

اینكو ترمز یك كلمه مركب است كه از تركیب سه كلمه انگلیسی (International Commercial Terms) به معنی اصط

2017-10-26 0

آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های اساسی در بازرگانی خارجی

زنجیره كارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای

2017-10-26 0

مدیریت خرید و سفارشات خارجی

مدیریت خرید و سفارشات خارجی مبادرت به امرصادرات و واردات به صورت تجاری مستلزم داشتن كارت بازرگانی اس

2017-10-26 0

آشنایی با انواع مفاهیم اعتبارات اسنادی

  فاینانس(اعتبار اسنادی بلند مدت):  در مواقعی كه فروشنده كالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی

2017-10-26 0

اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی تعریف اعتبارات  اسنادی به زبانی ساده :اعتبارات اسنادی تعهد مشروط توسط یك بانك به بانك

2017-10-26 0

حقوق‌ گمركی و تعرفه چیست؟

حقوق‌ گمركی و تعرفه چیست؟   وجوهی كه در گمرك از كالاهای وارداتی دریافت می‌شود، به چند دسته تقسیم می‌

2017-10-26 0

بازارچه های مرزی

بازارچه مرزی بازارچه‌های مرزی محوطه‌ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی در جوار گمركات مجاز به انجام

2017-10-26 0
1 2 3 5
تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد